Thẻ Tên, Biển Tên

   Thẻ tên 08
   Mã: AG-TT08
   Thẻ tên 07
   Mã: AG-TT07
   Thẻ tên 06
   Mã: AG-TT06
   Thẻ tên 05
   Mã: AG-TT05
   Thẻ tên 04
   Mã: AG-TT04
   Thẻ tên 03
   Mã: AG-TT03
   Thẻ tên 02
   Mã: AG-TT02
   Thẻ tên 01
   Mã: AG-TT01

   Thẻ tên nhân viên, biển tên nhân viên quả táo vàng

   Lên trên